ટ્રસ્ટી મંડળ

પ્રા. ડૉ. આઈ. એચ. શેઠ (મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી)
સરસ્વતી નગર, હિંમતલાલ પાકૅ પાસે,
અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૫.
ફોન : (૦૭૯) ૨૬૭૪૧૭૦૧
picture
પ્રા. ડૉ. અરૂણ મ. વૈદ્ય
c/o. ધનુષધારી સોસાઈટી,
ધરણીધર દેરાસર પાસે,
સમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૭
ફોન : (૦૭૯) ૨૬૬૨૧૫૦૭
picture
પ્રા. ડૉ. એન. આર. લાધાવાલા
૩/૩૩, પરિશ્રમ એપાટૅમેન્ટ્સ,
હિંમતલાલ પાકૅ પાસે,
સેટેલાઈટ રોડ,
અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫.
ફોન : (૦૭૯) ૨૬૭૫૩૯૯૨
picture
પ્રા. ડૉ. એ. કે. દેસાઈ
ગણિત વિભાગ, વિજ્ઞાન ભવન,
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૯
ફોન : (૦૭૯) ૨૬૩૦૧૧૫૪
picture
પ્રા. પી. કે. વ્યાસ
૩૯, સનરાઈઝ ટેનામેન્ટ્સ,
ડ્રાઈવઈન રોડ, સંજીવની હોસ્પીટલ સામે,
અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૫૪
ફોન : (૦૭૯) ૨૬૮૫૪૧૮૭
મોબાઈલ : +૯૧ ૯૮૨૫૫૭૭૭૮૪
picture